सर्वनाम व त्याचे प्रकार (Pronoun And Its Types) व्याकरण Marathi Grammar

Spread the love

सर्वनाम :

वाक्यातील नामाचा वारंवार होणारा उच्चार टाळावा म्हणून नामाच्या ऐवजी येणार्‍या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.
सर्वनामाचे मुख्य प्रकार सहा आहेत.
 • पुरुषवाचक सर्वनाम
 • दर्शक सर्वनाम
 • संबंधी सर्वनाम
 • प्रश्नार्थक सर्वनाम
 • सामान्य / अनिश्चित सर्वनाम
 • आत्मवाचक सर्वनाम
 • 1. पुरुषवाचक सर्वनाम :
  याचे तीन उपप्रकार पडतात.
  1. प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम :
  बोलणारा स्वत:विषयी. बोलतांना किंवा लिहितांना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्यास प्रथम पुरुषी सर्वनाम असे म्हणतात.
  उदा – मी, आम्ही, आपण, स्वत: इ
  •  मी गावाला जाणार
  • आपण खेळायला जावू.
  2 .व्दितीय पुरुषवाचक सर्वनाम :
  जेव्हा बोलणारा ज्यांच्याशी बोलावयाचे आहे. त्याचा उल्लेख करतांना वाक्यामध्ये ज्या सर्वनामाचा उपयोग करतो त्या सर्वनामास व्दितीय पुरुषवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.
  उदा – तो, तुम्ही, आपण, स्वतः इ
  • आपण कोठून आलात?
  • तुम्ही घरी कधी येणार?
  3. तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम :
  जेव्हा बोलणारा दुसर्‍या व्यक्तीशी बोलतांना व तिसर्‍या व्यक्तींचा उल्लेख करतांना ज्या, ज्या सर्वनामाचा वाक्यात उपयोग करतो त्या सर्वनामांस तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात.
  उदा –  तो, ती, ते, त्या, आपण, स्वतः इ.
  • त्याने मला कामाला लावले पण स्वतःमात्र आला नाही.
  • त्या सर्वजण इथेच येत होत्या.
  2. दर्शक सर्वनाम :
  जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखविण्याकरीता जे सर्वनाम वापरले जाते. त्यास दर्शक सर्वनाम म्हणतात.
  उदा – हा, ही, हे, तो, ती, ते.
  •  ही माझी वही आहे
  • हा माझा भाऊ आहे.
  • ते माझे घर आहे.
  • तो आमचा बंगला आहे.
  3. संबंधी सर्वनाम :
  वाक्यात पुढे येणार्‍या दर्शक सर्वनामांशी संबंध दाखविणार्‍या सर्वनामाला संबंधी सर्वनाम असे म्हणतात.
  उदा – जो, जी, जे, ज्या
   ही सर्वनामे मिश्र वाक्यातच येतात.
  – ही सर्वनामे गौणवाक्याच्या सुरवातीलाच येतात.
  – असे गौण वाक्य हे गौण वाक्याचे विशेषण हे प्रकार असते.
  • जे चकाकते ते सारेच सोने नसते.
  • जो तळे राखील तो पाणी चाखील.
  4. प्रश्नार्थक सर्वनाम :
  ज्या सर्वनामाचा उपयोग वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो त्या सर्वनामास प्रश्नार्थक सर्वनाम असे म्हणतात.
    उदा – कोण, कुणास, काय, कोणी, कोणाला
  • तुमच्यापैकी कोण धडा वाचणार?
  • तुझ्याकडे किती रुपये आहेत?
  • तू कोठे जातोस?
  5. सामान्य / अनिश्चित सर्वनाम :
  कोण, काय, कोणी, कोणास, कोणाला, ही सर्वनामे वाक्यात प्रश्न विचारण्यासाठी न येता ती कोणत्या नामाबद्दल आली आहे ते निश्चित सांगता येत नाही तेव्हा त्यांना अनिश्चित सर्वनाम म्हणतात.
  उदा.
  • त्या पेटीत काय आहे ते सांग.
  • कोणी कोणास हसू नये.
  • कोण ही गर्दी !
  6. आत्मवाचक सर्वनाम :
  एकाच वाक्यात आधी आलेल्या नामाचा किंवा सर्वनामाचा पुन्हा उल्लेख करतांना ज्या सर्वनामाचा उपयोग होतो. त्याला आत्मवाचक सर्वनाम असे म्हणतात.
    उदा.
  • 1. मी स्वतःत्याला पहीले.
  • 2. तू स्वतः मोटर चालवशील का?
  • 3. तो आपण होवून माझ्याकडे आला.
  • 4. तुम्ही स्वतःला काय समजतात.
  मराठीत मूळ 9 सर्वनाम 
  मी, तू, तो, हा, जो, कोण, काय, आपण, स्वतःया मूळ सर्वनामापैकी – लिंगानुसार बदलणारी तीन सर्वनाम आहेत – तो, हा, जो.

  • तो– तो, ती, ते
  • हा– हा, ही, हे
  • जो-जो, जी, जे
  मूल सर्वनामापैकी वचनानुसार बदलणारी पाच सर्वनामे आहेत. – मी, तू, तो, हा, जो इ
  • मी– आम्ही
  • तू– तुम्ही
  • तो– तो, ती, ते (एकवचनी) ते, त्या, ती (अनेकवचनी)
  • हा– हा, ही, हे (एकवचनी) हे, ह्या, ही (अनेकवचनी)
  • जो– जो, जी, जे (एकवचनी) जे, ज्या, जी (अनेकवचनी)

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *